Projekt

ALL-IN: Zaawansowana nauka jezyków na potrzeby narracji włączających to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 2, Partnerstwa współpracy młodzieży Realizuje go konsorcjum 6 partnerów z 5 krajów europejskich: Hiszpanii, Włoch, Polski, Belgii i Francji.

ALL-IN ma na celu promowanie włączających praktyk komunikacyjnych i językowych poprzez rozwój innowacyjnego programu nauczania i platformy Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OER). CELE obejmują stworzenie włączającego środowiska uczenia się, podnoszenie świadomości na temat znaczenia włączającego języka i wzmacnianie wpływu inicjatyw ALL-IN. Docelowo ma na celu wspieranie komunikacji włączającej, z korzyścią dla poszczególnych osób, nauczycieli, organizacji i społeczeństwa jako całości

Konkretnie, MISJĄ ALL-IN jest promowanie włączającej komunikacji i praktyk językowych poprzez rozwój innowacyjnych zasobów edukacyjnych i włączającego środowiska uczenia się. WIZJĄ ALL-IN jest stworzenie świata, w którym komunikacja będzie włączająca, wspierająca zrozumienie, szacunek i uznanie dla różnorodnych tożsamości i doświadczeń

Partners

Contact Us